Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. NAŠE ÚDAJE

Kto sme?
Osobné údaje spracúva:
TheraComm, s.r.o.
Sídlo: Cintorínska 1, Galanta 924 01
IČO: 36 256 820
IČ DPH: SK2021790551
Zast.: Alexander Čambál , konateľ
tel.č.: +421-31-780 1201
email: theracomm@theracomm.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?
Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel:

Účtovná agenda
Osobné údaje zákazníkov a iných osôb vedených v účtovníctve spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email, podpis na účely vedenia účtovníctva podľa zákona o účtovníctve, na účely fakturácie, platenia daní a podania daňového priznania. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov.

Dodávateľské zmluvy
Osobné údaje dodávateľov a ich zástupcov spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, adresa pre doručenie, údaje o objednávkach, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email na účely uzatvorenia a plnenia. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení pre prípad, žeby niektorá zo zmluvných strán uplatnila svoje nároky. Komunikáciu v rámci predzmluvných vzťahov uchovávame 6 mesiacov.

Webová stránka
Osobné údaje návštevníkov webovej stránky spracúvame v rozsahu technických cookies za účelom zabezpečenia funkčnosti web stránky. Pokiaľ nám poskytnete svoje osobné údaje prostredníctvom online formuláru na technickú podporu alebo na prístup do online demo verzie, spracúvame aj vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, firma/organizácia, email, tel. č., servisované zariadenie a predmet správy na účely vybavenia vášho dopytu. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvných povinností. Vaše osobné údaje uchovávame na nevyhnutné obdobie, najviac na obdobie 6 mesiacov. Osobné údaje získané prostredníctvom cookies sa uchovávajú 15 mesiacov.

Poskytovanie služieb
Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, názov firmy, fakturačné údaje, predmet zmluvy, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email, za účelom uzavretia požadovanej zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov, vypracovania podkladov pre podanie žiadosti na príslušný úrad a archivácie. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvnej povinnosti. Vaše osobné údaje spracúvame po dobu poskytovania služieb a následne ich uchovávame po dobu 5 rokov. Komunikáciu týkajúcu sa predzmluvných vzťahov uchovávame max po dobu 6 mesiacov. Mailovú komunikáciu uchovávame v el. schránke online max. po dobu 6 mesiacov.

Evidencia reklamácií
Osobné údaje osôb reklamujúcich tovar alebo služby, ako aj iných osôb, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavenie reklamácie, spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, email, tel.č., údaje o reklamovanom tovare alebo službe za účelom prijatia a vybavenia reklamácie. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov od vybavenia reklamácie.

Marketing
Osobné údaje osôb, ktorí požiadali o online demo verziu spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, firemné údaje, email, tel. č. aj na účely priameho marketingu t.j. oslovenie s ponukou príslušnej služby. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je náš oprávnený záujem, ktorý spočíva v oslovovaní záujemcov s ponukami, ktoré súvisia s ich bezplatným využívaním služby. Vaše osobné údaje spracúvame po dobu 1 roka.

3. OSOBY MLADŠIE AKO 16 ROKOV

Máte menej ako 16 rokov?
Ponuka tovarov a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

4. PRÍJEMCOVIA

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty.

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:

 • účtovnícku firmu
 • prevádzkovateľa webhostingu a virtuálneho serveru

5. TRETIE KRAJINY

Kam prenášame vaše osobné údaje?
Osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

6. SŤAŽNOSŤ

Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email theracomm@theracomm.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

7. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusové programy a politiku silných hesiel. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

V prípadoch, kedy nás požiadate o poskytuje servisných služieb napr. servis mycall a softvérových služieb, s ktorými spojené odovzdanie technického zariadenia, žiadame vás, aby tieto zariadenia neobsahovali osobné údaje. Pokiaľ tieto zariadenia obsahujú osobné údaje, nespracúvame ich. Ak by nám však boli napriek tomu sprístupnené, zaväzujeme sa zachovávať mlčanlivosť.

8. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Aké máte ako dotknutá osoba práva?
GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov.

a) Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti.

c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
 • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov
Vzhľadom na to, že vaše osobné údaje nespracúvame v potrebnej elektronickej forme, nie je možné uplatniť právo na prenosnosť údajov.

f) Právo namietať
V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí.

Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.